Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 203/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2018-02-09

Sygn. akt V GC 203/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2018r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Wiesław Kasprzyk

Protokolant : st. sekr. sąd. Marzena Lewicka

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy

z powództwa Firmy (...) spółki jawnej w O.

przeciwko J. B.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 104 334,31 zł( słownie: sto cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści jeden groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 1 147,03 zł od dnia 17 marca 2017r. do dnia zapłaty,

- 7 133,69 zł od dnia 15 października 2016r. do dnia zapłaty,

- 11 810,24 zł od dnia 24 października 2016r. do dnia zapłaty,

- 1 391,01 zł od dnia 29 października 2016r. do dnia zapłaty,

- 1 522,74 zł od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 2 538,84 zł od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 5 376,93 zł od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 1 433,54 zł od dnia 24 grudnia 2016r. do dnia zapłaty,

- 2 774,58 zł od dnia 8 stycznia 2017r. do dnia zapłaty,

- 6 815,45 zł od dnia 13 lutego 2017r. do dnia zapłaty,

- 10 550,90 zł od dnia 13 lutego 2017r. do dnia zapłaty,

- 13 830,87 zł od dnia 13 lutego 2017r. do dnia zapłaty,

- 3 895,25 zł od dnia 15 maja 2017r. do dnia zapłaty,

- 8 182,06 zł od dnia 8 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty,

- 324,19 zł od dnia 8 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty,

- 586,94 zł od dnia 11 czerwca 2017r. do dnia zapłaty,

- 5 518,76 zł od dnia 12 czerwca 2017r. do dnia zapłaty,

- 19 501,29 zł od dnia 23 lipca 2017r do dnia zapłaty

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 10 634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

3.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sędzia

Wiesław Kasprzyk

Sygn. akt V GC 203/17

UZASADNIENIE

Powód – Firma (...) sp.j w O. wniósł o zasądzenie od pozwanej J. B. kwoty 104 334 , 321 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W uzasadnieniu powód wskazał , że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strony zawierały umowy kupna sprzedaży elementów instalacji wodnokanalizacyjnych będących w bieżącej sprzedaży u powoda. Na potwierdzenie dokonanej sprzedaży powód wystawiał faktury Vat. Pozwana opłaciła jedynie jedną z wystawionych faktur a następnie zaprzestała płacić należności całkowicie.

Pozwana J. B. w odpowiedzi na pozew złożyła propozycję ugodowego zakończenia niniejszej sprawy poprzez rozłożenie dochodzonej przez powoda kwoty na raty. Pozwana potwierdziła, że zawarła z powodem umowy na dostawę materiałów budowlanych, potwierdziła także, że powyższe materiały odebrała. Składając propozycję rozłożenia należności na 30 rat pozwana wyjaśniła, iż jest to wynikiem zatorów finansowych powstałych w wyniku nieterminowego regulowania należności przez jej kontrahentów oraz odstąpienia od korzystnej dla niej umowy przez kontrahenta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W chwili obecnej pozwana jest w trakcie realizacji umów które pochłaniają w całości bieżące środki finansowe stąd nie ma możliwości uiszczenia jednorazowo dochodzonej kwoty. W jej ocenie te okoliczności stanowią uzasadniony wypadek wymagany przez przepisy art. 320 k.p.c. dla orzeczenia o rozłożeniu zasądzonych należności na raty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedał pozwanej elementy instalacji wodnokanalizacyjnej na łączną kwotę 104 334 zł 41 gr. W mówionym między stronami terminie ani w późniejszym okresie pozwana nie wykonała swego świadczenia i nie dokonała zapłaty ceny za nabyty towar

bezsporne - fakty przyznane przez pozwaną

Sąd zważył co następuje:

Żądanie powoda jest uzasadnione w całości . Strony łączyła umowa sprzedaży która nakłada na kupującego obowiązek zapłaty ceny (art. 535 kc). Poza sporem jest fakt, że pozwana otrzymała towary o wartości wskazanej przez powoda oraz nie uiściła ceny. Te okoliczności przyznane zostały przez samą pozwaną. W konsekwencji żądanie powoda jest uzasadnione i znajduje oparcie treść art. 535 k.p.c.

Jednocześnie Sąd podkreśla, iż nie znalazł podstaw do rozłożenia należności na raty . Zgodnie z treścią art. 320 k.p.c. w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, oraz w sprawach o wydanie nieruchomości lub opróżnienie pomieszczenia, wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. W ocenie sądu w omawianym przypadku nie zachodzą żadne szczególnie uzasadnione okoliczności, które uzasadniałyby rozłożenie należności powoda na tak dużą liczbę rat. Kłopoty finansowe pozwanej, jak wynika z uzasadnienia pozwu, są wynikiem ryzyka związanego z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej. Ryzykiem tym dotknięta jest zarówno działalność pozwanej jak i jej kontrahentów. Niemniej jednak te okoliczności nie mają charakteru szczególnych , lecz typowych i nie mogą stanowić powodu dla której należność powodowej spółki miałaby być odroczona w tak znacznym przedziale czasowym.

O kosztach procesu orzeczono stosownie do treści art. 98 k.p.c.

Sędzia

Wiesław Kasprzyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kuciejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Kasprzyk
Data wytworzenia informacji: