Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 106/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łomży z 2018-10-02

I Ns 106/18

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Kordowski

Protokolant : Alicja Gładysiak

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 2 października 2018 r.

sprawy z wniosku J. C.

z udziałem (...) spółki z o.o. w Ł.

w przedmiocie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w trybie wyborczym

postanawia:

I.  nakazać uczestnikowi postępowania (...) spółce z o.o. w Ł., zamieszczenie w najbliższym wydaniu tygodnika po uprawomocnieniu postanowienia, przeproszenie wnioskodawcy J. C. na dziesiątej stronie o następującej treści (...) spółka z o.o. przeprasza J. C. – kandydata na wójta Gminy S. za to, że w nr (...)/ z 30.09.2018r. na str. 10 pt (...) ukazała się nieprawdziwa informacja, iż o fotel wójta Gminy S. w nadchodzących wyborach ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.- mój kontrkandydat”;

II.  zakazać uczestnikowi postępowania (...) spółce z o.o. w Ł. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących J. C., że o fotel wójta Gminy S. ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.;

III.  nakazać uczestnikowi postępowania (...) spółce z o.o. w Ł. sprostować, następnego dnia po uprawomocnieniu się postanowienia, przez okres 7 dni, na stronie internetowej kontakty-tygodnik com.pl nieprawdziwą informację o treści (...) spółka z o.o. oświadcza, iż w nr (...)/ z 30.09.2018r. na str. 10 pt (...) ukazała się nieprawdziwa informacja, iż o fotel wójta Gminy S. w nadchodzących wyborach ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.;

IV.  w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. C. na podstawie art 111 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (j.t. Dz. U z 2018r., poz.754 z późn. zm) wniósł o :

I. nakazanie uczestnikowi przeproszenia wnioskodawcy J. C. poprzez opublikowanie na pierwszej stronie kontaktów tygodnik (...) oświadczenia o następującej treści: Redakcja Kontakty Sp. zo.o. przeprasza J. C. - kandydata na wójta Gminy S. za to, że w nr 39 ( (...)) 30.09.2018r na str. 10 pt. (...) ukazała się nieprawdziwa informacja, iż o fotel wójta Gminy S. w nadchodzących wyborach ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.- mój kontrkandydat

II. zakazanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących wnioskodawcy J. C., że o fotel wójta Gminy S. w nadchodzących wyborach ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.- mój kotrkandydat

III. nakazanie sprostowania nieprawdziwych informacji odnośnie wnioskodawcy J. C. poprzez umieszczenie na stronie internetowej zambrów.org, zambrowiacy.pl kontaktów tygodnik (...), gazeta współczesna przez okres od dnia następnego od dnia uprawomocnienia się postanowienia do północy do dnia 21.11.2018r, przy czym oświadczenie powinno być widoczne na pierwszej stronie wielkości 20 cm na 20 cm poziom czcionką Times N. R. ogłoszenia o treści: Redakcja Kontakty tygodnik (...) oświadcza, iż rozpowszechnione przez nas informacje w nr (...) ( (...)) 30.09.2018r na str. 10 pt. (...) są całkowicie nieprawdziwe i nie znajdują żadnego uzasadnienia. W wyborach na Wójta Gminy S. kandyduje obecny Wójt J. C. z Komitetu „ Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy S.”;

IV. orzeczenie o przepadku kontaktów tygodnik (...) nr (...) ( (...))

V.  nakazanie uczestnikowi wpłaty kwoty 10000 zł na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnym KRS: (...).

Na rozprawie w dniu 2 października 2018 r. wnioskodawca cofnął wniosek o orzeczenie przepadku oraz zmodyfikował żądanie w zakresie przyznania wpłaty poprzez sprecyzowanie podmiotu na rzecz którego ma nastąpić wpłata. Równocześnie wysokość wpłaty pozostawił do uznania sądu.

Wniosek częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy „Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1)zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2)przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3)nakazania sprostowania takich informacji;

4)nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5)nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;

6)nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100.000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, iż na stronie 10, Tygodnika Kontakty nr 39( (...)) z dnia 30 września 2018r. ukazała się informacja pod tytułem „ Wygrane wybory”, iż o fotel wójta Gminy S., w nadchodzących wyborach ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.. Jak wynika z protokołu rejestracji kandydata na wójta Gminnej Komisji Wyborczej w S. z dnia 25 września 2018r. Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy S. zgłosił G. C. jako kandydata na wójta . Gminna Komisja Wyborcza w S. stwierdziła na posiedzeniu w dniu 26 września 2018r., że zgłoszenie kandydata zostało dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i postanowiła zarejestrować jego jako kandydata na Wójta Gminy S.. Powyższą informacje potwierdziło Biuro Wyborcze w Ł..

W świetle zebranych dowodów, nie ulega wątpliwości, iż informacja zawarta w artykule prasowym uczestnika postępowania pod tytułem „ Wygrane wybory” była nieprawdziwa. Skutkowało to zatem możliwością wystąpienia przez wnioskodawcę , w trybie art. 111 § 1 z przedmiotowym wnioskiem. Uczestnik postępowania, jako profesjonalista na rynku prasowym, winien w sposób dokładny precyzować przedstawiane przez siebie informacje, szczególnie w trakcie prowadzonego procesu wyborczego, bez narażania osób kandydujących w wyborach na błędne informacje ich dotyczących. Niewątpliwie, tytuł publikacji „ Wygrane wybory” z dalszą treścią artykułu o braku kontrakandata na wójta gminy S., poza R. R. , spowodowało naruszenie dobra osobistego wnioskodawcy J. C. , w postaci braku zaufania wyborców do jego osoby i wprowadzenie ich w błąd co do braku jego kandydowania. Powyższa nierzetelność dziennikarska spowodowała uwzględnienia wniosku w zakresie umieszczenia przeproszenia, o którym jest mowa w pkt I postanowienia. Sąd równocześnie uznał, iż przeproszenie winno nastąpić na tej samej stronie, na której została zamieszczona nieprawdziwa informacja, a więc na stronie 10 najbliższego numeru tygodnika, po uprawomocnieniu się przedmiotowego postępowania.

Również w całości należało uwzględnić żądanie wnioskodawcy w zakresie zakazania uczestnikowi postępowania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących J. C., że o fotel wójta Gminy S. ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.. Nieprawdziwość tej informacji została wykazana w sposób nie budzący wątpliwości na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie.

Częściowo na uwzględnienie zasługiwał również wniosek w zakresie zamieszczenia sprostowania nieprawdziwej informacji na portalu internetowym kontakty-tygodnik com.pl o treści (...) spółka z o.o. oświadcza, iż w nr (...)/ z 30.09.2018r. na str. 10 pt (...) ukazała się nieprawdziwa informacja, iż o fotel wójta Gminy S. w nadchodzących wyborach ubiega się tylko obecny starosta (...) R. R.. Sąd przyjął, iż taka informacja powinna ukazać się następnego dnia po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia i winna być zamieszczona przez okres 7 dni – analogicznie przez okres czasu, w jakim zostaje wydawana papierowa wersja tygodnika. Żądanie wnioskodawcy w części opublikowania oświadczenia w gazetach i innych portalach oraz wskazany czas zamieszczenia informacji do 21 listopada 2018r. jest nieadekwatny do okoliczności sprawy, biorąc pod uwagę stopień zawinienia uczestnika i naruszone dobra osobiste wnioskodawcy.

Również żądanie zapłaty od uczestnika postępowania na rzecz organizacji pożytku publicznego, w świetle całokształtu okoliczności zebranej w sprawie, ewentualnego zniekształcenia wyniku wyborczego, nie zasługuje na akceptację.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Jastrzębska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Kordowski
Data wytworzenia informacji: