Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 686/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2017-01-30

Sygn. akt I Ns 686/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Małgorzata Hajduczenia

Protokolant: Magdalena Kalata

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z wniosku Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. w B.

z udziałem S. T. i T. T.

o zniesienie współwłasności nieruchomości

postanawia:

I.  Ustalić, że przedmiotem współwłasności Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. w B. z udziałem w wysokości ½ części, S. T. z udziałem w wysokości ¼ części i T. T. z udziałem w wysokości ¼ części jest:

a)  prawo własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 3,9991 ha położonej w J., obręb (...), gmina N., dla której Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...) o wartości 81 331,92 złotych

b)  prawo własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,3616 ha położonej w J., obręb (...), gmina N., dla której Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...) o wartości 10 368,18 złotych

c)  prawo własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,8399 ha położonej w J., obręb (...), gmina N., dla której Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...) o wartości 19 342,09 złotych

- wszystko o łącznej wartości 111 042,19 złotych.

II.  Dokonać zniesienie współwłasności nieruchomości w ten sposób, że przyznać:

a)  wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasom Państwowym Nadleśnictwa B. w B. prawo własności nieruchomości szczegółowo opisanej w pkt I podpunkcie a niniejszego postanowienia

b)  uczestnikowi postępowania T. T. prawo własności nieruchomości szczegółowo opisanych w pkt I podpunkcie b-c niniejszego postanowienia

bez wzajemnych dopłat tytułem wyrównania udziałów.

III.  Zasądzić od wnioskodawcy Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. w B. na rzecz uczestnika postępowania S. T. spłatę w wysokości 25 810,83 zł (dwanaście pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) płatną w terminie 2 tygodni od daty uprawomocnienia się postanowienia w sprawie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności.

IV.  Zasądzić od uczestnika postępowania T. T. na rzecz uczestnika postępowania S. T. spłatę w wysokości 1949,72 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) płatną w 20 miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata w wysokości 49,72 złotych i pozostałe raty w wysokości po 100 złotych każda, płatne do 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym orzeczenie się uprawomocni, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

V.  Nakazać pobrać od wnioskodawcy Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. w B. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w B.) kwotę 59,50 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w sprawie.

VI.  Nakazać pobrać od uczestnika postępowania S. T. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w B.) kwotę 798,84 zł (siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w sprawie.

VII.  Odstąpić od obciążania uczestnika postępowania T. T. pozostała częścią nieuiszczonych kosztów sądowych w sprawie.

VIII.  Zasadzić od uczestników postępowania T. T. i S. T. na rzecz wnioskodawcy Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. w B. kwoty po 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

IX.  Stwierdzić, że zainteresowani ponoszą we własnym zakresie pozostałe koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 686/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. w B. po ostatecznym sprecyzowaniu stanowiska wniósł o zniesienie współwłasności niezabudowanych nieruchomości położonych w J., obręb (...), gmina N., oznaczonych numerami geodezyjnymi (...) o powierzchni 3,9991 ha, (...) o powierzchni 0,3616 ha i (...) o powierzchni 0,8399 ha, dla których Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą numer (...), stanowiących współwłasność wnioskodawcy w udziale ½ części i uczestników postępowania S. T. i T. T. w udziałach po ¼ części każdego z nich, poprzez przyznanie na rzecz wnioskodawcy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...), natomiast na rzecz uczestników postępowania nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnym: (...) i (...) z odpowiednią dopłatą na rzecz uczestników postępowania w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, lub terminie wcześniejszym. Wniósł ponadto o obciążenie S. T. i T. T. kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego poniesionymi przez wnioskodawcę (k.275-276).

Uczestnicy postępowania S. T. i T. T. przychylili się do wniosku o zniesienie współwłasności co do zasady. Kwestionowali jednak tytuł własności Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa B. w B. do nieruchomości. Twierdząc, iż jedynie oni są właścicielami nieruchomości wskazanych we wniosku wnosili o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez przyznanie ich na własność uczestnika postępowania T. T., ze spłatą na rzecz S. T. w jak najniższych miesięcznych ratach rozłożonych na maksymalny okres (k.275-276).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Bezsporne w sprawie jest, że W. T. s. G. nabył z mocy prawa, w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, z dniem 4 listopada 1971 roku własność nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi (...) o łącznej powierzchni 5,25 ha położonej w obrębie wsi J. w gminie N. oraz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,93 ha położonej w obrębie wsi K. w gminie C. (postanowienie Sądu Rejonowego w B.z dnia 13 sierpnia 1991 roku wydane w sprawie o sygn. akt (...), k. 42 akt sprawy (...)).

W. T. zmarł w dniu 29 grudnia 1974 roku w W.. Postanowieniem z dnia 26 stycznia 1982 roku Sąd Rejonowy w B.stwierdził, że spadek po zmarłym nabyli na zasadach ogólnych nabyły dzieci spadkodawcy - córka W. A. wel A., córka O. K., syn W. T., córka T. K. i córka N. S. – każde w 1/5 części spadku, z tym, że gospodarstwo rolne położone we wsi W. w gminie B. i we wsi J. w gminie N. na podstawie ustawy dziedziczą wyłącznie córki W. A. wel A. i córka O. K. – każda w udziale po ½ części (k.4 i k.23-23v. akt sprawy (...)).

Poza sporem pozostaje także, że O. K. oświadczeniem złożonym w dniu 8 stycznia 1992 roku przed notariuszem J. D. prowadzącym Kancelarię Notarialną w B. zrzekła się na rzecz Skarbu Państwa własności w udziale ½ części działek położonych we wsi J. w gminie N. o nr geodezyjnych (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) stanowiących gospodarstwo rolne oraz własności działek rolnych oznaczonych numerami geodezyjnymi (...) (akt notarialny Rep A nr (...) k.24-25).

Postanowieniem z dnia 10 lutego 1992 roku, wydanym w sprawie (...) Sąd Rejonowy w B.uwzględnił wniosek O. K. i dla nieruchomości położonej w J. w gminie N. o powierzchni 5,25 ha składającej się z działek o numerach geodezyjnych (...) założył księgę wieczystą numer (...) . W dziale II księgi wieczystej jako właścicieli działek wpisano Skarb Państwa oraz W. A. wel. A. – w udziałach po ½ części (k.27v., k. 232-239v.)

Umową darowizny sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 23 lutego 1996 roku przez notariusz M. W. prowadzącą Kancelarię Notarialną w B., Rep. A numer (...) ,W. A. przeniosła własności ½ części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne położonej we wsi J. w gminie N. składającej się z działek o nr geodezyjnych (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) na rzecz T. T. i S. T. (k. 28-29).

Decyzją Wójta Gminy N. z dnia 14 września 2000 roku zatwierdzono projekt scalenia gruntów położonych na terenie m.in. wsi J. w gminie N. w wyniku czego S. T., T. T. oraz Skarb Państwa w zamian za stanowiące ich własność grunty oznaczone numerami geodezyjnymi (...) otrzymali wydzieloną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym (...) położoną we wsi J. o powierzchni 0,8399 ha oraz nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,3616 ha decyzja Wójta Gminy N. z dnia 14.09.2000r. (k.221-229, wykaz zmian gruntowych do aktualizacji Kw (...) po scaleniu gruntów k. 237-139v.).

Aktualnie w księdze wieczystej Kw Nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. jako współwłaściciele działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: (...), (...) i (...) położonych w J., gmina N. figurują: Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. w B. z udziałem w wysokości ½ części, T. T. z udziałem w wysokości ¼ części i S. T. z udziałem w wysokości ¼ części. ( akta i dokumenty Kw Nr (...)).

Zgodnie z art. 617 kpc we wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

W myśl natomiast dyspozycji przepisu art. 618 § 1 kpc w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.

W konsekwencji Sąd mając na uwadze zgromadzone w sprawie ww. dokumenty w punkcie I postanowienia ustalił, że niezabudowane nieruchomości:

a)  oznaczona numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 3,9991 ha położona w J., obręb (...), gmina N., dla której Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...),

b)  oznaczona numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,3616 ha położona w J., obręb (...), gmina N., dla której Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...) oraz

c)  oznaczona numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,8399 ha położona w J., obręb (...), gmina N., dla której Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...)

są przedmiotem współwłasności Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. w B. z udziałem w wysokości ½ części, S. T. z udziałem w wysokości ¼ części i T. T. z udziałem w wysokości ¼ części.

Powyższe potwierdza również treść aktualnego wypisu z rejestru gruntów (k.8-8v) oraz treść wpisów w dziale II księgi wieczystej nr (...) (k.12-12v.), gdzie jako współwłaściciele ww. nieruchomości figurują S. T. i T. T. w udziałach po ¼ części oraz Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. w B. w udziale ½ części.

Wartość nieruchomości będących przedmiotem współwłasności wynosi łącznie 111.042,19 złotych i została ustalona przez Sąd w oparciu o wnioski końcowe opinii pisemnej biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości A. T.. Biegły wskazał, że wartość nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 3,9991 ha wynosi 81.331,92 zł, oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,3616 ha – 10.368,18 złotych, natomiast oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,8399 ha wynosi 19.342,09 zł. (k.56-97).

Uczestnik T. T. kwestionował wartości ustalone przez biegłego sądowego wskazując, iż zostały one zawyżone (k.107). Następnie obaj uczestnicy podnosili, iż biegły zaniżył wartość nieruchomości, co ich zdaniem wynikało z zaniżenia wartości drzewostanu (k.194, k. 275v.).

W ocenie Sądu powyższe zarzuty nie były zasadne. Opinia pisemna biegłego sądowego A. T. była logiczna i spójna. Brak było podstaw, aby uznać, iż została ona sporządzona wadliwie, czy też niezgodne z przepisami prawa. Biegły ustosunkowując się do zarzutów uczestników pisemnie (k.126) oraz ustnie na rozprawie w dniu 12 grudnia 2016 roku (k.206-206v.) w sposób przekonujący obronił swoją opinię pisemną z dnia 1 października 2015r. Wyjaśnił, że pomiary drzewostanu zostały dokonane podczas oględzin nieruchomości prawidłowo, a obecny w ich czasie uczestnik T. T. nie wnosił zastrzeżeń i podpisał protokół oględzin. Należy podkreślić, że biegły A. T. to rzeczoznawca z dużym doświadczeniem. Nie było podstaw, aby uznać, że przyjął on niewłaściwą metodę badawczą i nieprawidłowo wykonał pomiary drzewostanu, a następnie obliczenia. Zastrzeżenia uczestników zdaniem Sądu odzwierciedlały jedynie ich subiektywną opinię na temat wartości nieruchomości. Nie były w stanie podważyć zawartych w opinii biegłego sadowego ustaleń i wyliczeń. Uznając więc, że biegły wykonał wyliczenia prawidłowo, opierając się na posiadanych wiadomościach specjalnych i zawodowym doświadczeniu należało oddalił wniosek uczestników o dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniającej biegłego sądowego (k.275v.).

Zgodnie z art. 210 zd. 1 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Do zniesienia współwłasności w częściach ułamkowych znajdują zastosowanie przepisy art. 210-221 k.c. O wyborze sposobu zniesienia współwłasności rozstrzyga sąd, chociaż jest zobowiązany zasięgać stanowiska zainteresowanych, a w razie zgodnego wniosku jest związany stanowiskiem współwłaścicieli (art. 622 § 2 k.p.c.), chyba, że sprzeciwia się on prawu i zasadom współżycia społecznego lub narusza w sposób rażący interesy osób uprawnionych (art. 622 § 2 k.p.c.). Zniesienie współwłasności może nastąpić z zastosowaniem różnorodnych „sposobów" technicznych likwidacji stosunku współwłasności. W samym kodeksie cywilnym (art. 211-212) oraz w kodeksie postępowania cywilnego (art. 621-625) wyróżniono i uregulowano - na użytek postępowania sądowego - trzy sposoby zniesienia współwłasności, a mianowicie podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, sprzedaż rzeczy wspólnej.

W przedmiotowej sprawie sposób zniesienia współwłasności stanowił kwestię sporną. Spór był konsekwencją przede wszystkim faktu kwestionowania przez uczestników postępowania tytułu własności Skarbu Państwa.

T. T. i S. T. twierdząc, iż jedynie oni są właścicielami nieruchomości jednomyślnie wnosili o przyznanie całej nieruchomości na rzecz uczestnika postępowania T. T., ze spłatą na rzecz S. T.. Skarb Państwa domagał się natomiast podziału współwłasności poprzez przyznanie działki numer (...) na jego rzecz, natomiast działek o numerach geodezyjnych (...) na rzecz uczestników postępowania z odpowiednią spłatą.

Wskazane w kodeksie cywilnym uszeregowanie sposobów zniesienia współwłasności świadczy o wyraźnej preferencji ustawodawcy. Bez wątpienia traktuje on jako pierwszorzędny sposób podział rzeczy wspólnej (art. 211 k.c.). W dalszej kolejności aprobuje przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli (art. 212 § 2 in principio k.c.). Ostatecznością jest zaś sprzedaż rzeczy wspólnej (art. 212 § 2 in fine k.c.).

Mając na względzie powyższe, jak również potwierdzone załączonymi do akt sprawy dokumentami stanowisko wnioskodawcy, iż nieruchomości wskazane we wniosku stanowią współwłasność Skarbu Państwa w udziale ½ części i uczestników postępowania S. T. i T. T. w udziałach po ¼ części każdego z nich spór w zakresie sposobu zniesienia współwłasności w ocenie Sądu należało rozstrzygnąć orzekając o podziale nieruchomości.

Stanowisko uczestnika postępowania S. T. było niezmienne od początku postępowania. Konsekwentnie, żądał on jedynie spłaty odpowiedniej do przypadającego mu udziału we współwłasności. Sąd biorąc pod uwagę to stanowisko oraz mając na względzie stanowiska pozostałych zainteresowanych w sprawie postanowił dokonać zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości wspólnej pomiędzy Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwo B. w B. a uczestnika postępowania T. T. ze spłatą na rzecz S. T..

Łączna wartość nieruchomości została ustalona na kwotę 111.042,19 złotych. Skarbowi Państwa przysługuje więc udział o wartości 55.521,09 złotych. Uczestnikom postępowania udziały o wartości po 27.760,55 złotych każdemu z nich.

Sąd biorąc pod uwagę całokształt okoliczności ujawnionych w toku postępowania uznał, że należy dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez przyznanie Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasom Państwowym Nadleśnictwa B. w B. prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 3,9991 ha położonej w J., obręb (...), gmina N., dla której Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...). Uczestnikowi postępowania T. T. przyznać natomiast prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,3616 ha położonej w J., obręb (...), gmina N., oraz oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,8399 ha położona w J., obręb (...), gmina N., dla których Sąd Rejonowy w B. (...) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w H. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...).

Powyższy podział współwłasności uwzględnia zdaniem Sądu interesy wszystkich zainteresowanych w sprawie.

T. T. wyrażał chęć posiadania nieruchomości, wskazywał jednocześnie, że nie posiada środków finansowych na spłaty. Ostatecznie otrzymał więc działki o łącznej wartości 29.710,27 zł, a więc nieco ponad wartość przysługującego mu udziału we współwłasności, który wynosi 27.760,55 złotych.

Wnioskodawca otrzymał natomiast działkę o wartości 81.331,92 zł., o wiele ponad swój udział we współwłasności, który wynosi 55.521,09 zł. Jak jednak słusznie wskazywał jego pełnomocnik jako statio fisci Skarbu Państwa wnioskodawca daje, przeciwnie od T. T. większą gwarancję spłaty uczestnika postępowania S. T..

Stosownie do art. 212 § 1 i § 2 k.c., jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia Sądu przez podział rzeczy lub też przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli, to jednocześnie nakładany jest obowiązek dopłaty celem wyrównania wartości przysługującego udziału, bądź też spłaty pozostałych. Tak więc współwłaściciel, któremu nie przyznano własności rzeczy wspólnej uprawniony jest z mocy ustawy do żądania spłaty stanowiącej równowartość całego swojego udziału lub jeżeli w ramach podziału przyznano część rzeczy nieodzwierciedlającą w pełni wartości udziału, to wartość tę należy wyrównać poprzez dopłaty pieniężne.

T. T. oraz wnioskodawca otrzymali w wyniku zniesienia współwłasności działki przekraczające ich udziały. Należało więc zasądzić odpowiednie spłaty jedynie na rzecz uczestnika postępowania S. T., który nie otrzymał żadnej nieruchomości, co było zgodne z jego wnioskiem.

Wartość udziału we współwłasności przysługującego S. T. wynosi 27.760,55 złotych (111.042,19 zł x ¼) w związku z czym należało zasądzić na jego rzecz od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. w B. kwotę 25.810,83 zł. (punkt III postanowienia), natomiast od T. T. kwotę 1.949,72 zł (punkt IV postanowienia).

Odnośnie terminów spłaty pełnomocnik wnioskodawcy deklarował spłaty jak najszybsze wskazując, iż jego mocodawca posiada środki finansowe. Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że termin dwutygodniowy od daty uprawomocnienia się orzeczenia będzie terminem wystarczającym na dopełnienie formalności i przekazanie uczestnikowi S. T. kwoty 25.810,83 złotych, tym bardziej, że sprawa toczyła się od połowy 2015 roku. Spłatę Sąd zasądził wraz z ustawowymi odsetkami jak za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności.

Mając natomiast na uwadze fakt, iż uczestnik postępowania T. T. nie posiada środków finansowych na jednorazową spłatę S. T., a ponadto uczestnik S. T. przychylał się do wniosku o rozłożenie spłaty zasądzonej od T. T. na jak największą liczbę miesięcznych rat o maksymalnie niskiej wysokości (k.275v.) Sąd spłatę kwoty 1.949,72 zł rozłożył T. T. na 20 miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata w wysokości 49,72 złotych i pozostałe raty w wysokości po 100 złotych każda, płatne do 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym orzeczenie się uprawomocni, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. W ocenie Sądu uczestnik T. T. ma realną możliwość zmobilizowania sił i środków, aby uczynić zadość nałożonemu obowiązkowi.

Orzekając o kosztach sądowych Sąd uznał, że zainteresowani powinni w nich partycypować stosownie do swych udziałów w majątku objętym wnioskiem, albowiem udziały te odzwierciedlają ich stopień zainteresowania rozstrzygnięciem sprawy (art. 520 § 2 k.p.c.). Niemniej jednak trudna sytuacja finansowa uczestnika postępowania T. T. będąca podstawą zwolnienia go na mocy postanowieniem z dnia 17 grudnia 2015 roku (k.137) od konieczności uiszczania wydatków związanych z opinią biegłego sądowego w kwocie 519,09 skłoniła Sąd do odstąpienia od obciążania tego uczestnika również pozostałymi nieuiszczonymi kosztami sądowymi w sprawie (pkt VII postanowienia).

Wydatki związane z opinią pisemną biegłego sądowego w kwocie łącznej 2076,36 zł zostały opłacone przez wnioskodawcę do kwoty 1038,18 zł (k.145). Nieuiszczonymi przez zainteresowanych wydatkami w kwocie 519,09 złotych należało obciążyć uczestnika postępowania S. T. (stosownie udziału we współwłasności - 2076,36 x ¼ ). Również stosownie do udziałów we współwłasności wnioskodawca oraz uczestnik postępowania zostali obciążeni nieuiszczonymi wydatkami związanymi z opinią ustną biegłego w kwocie łącznej 119 zł. Ostatecznie więc Sąd na mocy art. 83 w zw. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w punkcie V postanowienia nakazał Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasom Państwowym Nadleśnictwa B. w B. uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego wB. P.) kwotę 59,50 zł (119 zł x ½ ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w sprawie. Podobnie w punkcie VI postanowienia na podstawie ww. przepisu nakazano pobrać od S. T. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w B. P.) kwotę łączną 798,84 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w sprawie tj. sumy kwoty 250 zł. tytułem opłaty sądowej od wniosku (1000 zł x ¼ ), 519,09 zł (1/4 części kosztów opinii pisemnej biegłego sądowego) i kwoty 29,75 zł (1/4 części kosztów opinii ustnej biegłego sądowego).

Z uwagi na postawę uczestników postępowania i kwestionowanie przez nich tytułu własności wnioskodawcy do nieruchomości objętych wnioskiem Sąd uznał, że można mówić o swoistym „ sporze” pomiędzy zainteresowanymi, stąd na mocy art. 520 § 2 kpc oraz na podstawie § 2, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2013.461 j.t.) zasądził od uczestników postępowania na rzecz wnioskodawcy kwoty po 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego (2400 zł. x ¼ ).

W pozostałym zakresie zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie we własnym zakresie. (art. 520 § 1 kpc) (pkt. IX postanowienia)

SSR Małgorzata Hajduczenia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Hajduczenia
Data wytworzenia informacji: