Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 797/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-02-11

Sygn. akt: I C 797/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marta Burzyńska

Protokolant:

Dorota Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa P. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda P. P. kwotę 10 100 złotych (dziesięć tysięcy sto złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 13% w stosunku rocznym od dnia 24 stycznia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku i w wysokości 8% w stosunku rocznym od dnia 23 grudnia 2014 roku – z uwzględnieniem zmian w wysokości odsetek ustawowych – do dnia zapłaty.

II.  Nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim) na rzecz powoda P. P. kwotę 48,33 złotych tytułem niewykorzystanej zaliczki (zapisanej do księgi sum na zlecenie pod pozycją 641 „c”/14).

III.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda P. P. kwotę 3 273,67 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2 400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

S ę d z i a

Sygn. akt I C 797/14

UZASADNIENIE

Powód P. P. wystąpił przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. z powództwem, w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 10.100 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 24 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego odszkodowania. Wnosił także o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Podnosił, że w dniu 21 grudnia 2013 roku doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd stanowiący jego własność marki C. o nr rej. (...). W związku z tym, że posiadał polisę AC w pozwanym towarzystwie, zwrócił się do niego o wypłatę odszkodowania. Pozwany ustalił wysokość szkody na 2.952,50 złotych, jednakże nie wypłacił ustalonego odszkodowania. Uznał bowiem, że szkoda w pojeździe jest szkodą całkowitą. Ustalając jej wysokość zaniżył wartość pojazdu i zawyżył koszty naprawy.

Pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz zwrotu kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Przyznał, iż ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia, ustalił wysokość odszkodowania metodą tzw. szkody całkowitej i wypłacił powodowi tytułem odszkodowania w dniu 6 marca 2014 roku kwotę 2.952,50 złotych. Odszkodowanie to pomniejszył o nieopłaconą składkę w kwocie 414 złotych. Pozwany ustalił wartość rynkową pojazdu na kwotę 8.300 złotych, wartość pozostałości na kwotę 5.347,50 złotych.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Poza sporem pozostawało, że powód P. P.zawarł w dniu 25 października 2013 roku z pozwanym ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia Autocasco dotyczącą samochodu osobowego marki C. (...)o nr rej. (...)na okres od 25 października 2013 roku do 24 października 2014 roku. Pozwany ubezpieczyciel przyznał tę okoliczność, a w złożonych przez niego aktach szkody nr (...), znajduje się dokument potwierdzający pokrycie ubezpieczeniowe.

Bezsporny był fakt, że w dniu 21 grudnia 2013 roku powód kierując pojazdem marki C. (...)o nr rej. (...), niedostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał z drogi i uderzył w drzewo, wskutek czego jego pojazd uległ uszkodzeniu (notatka informacyjna o zdarzeniu drogowym - aktach szkody nr (...)). Uszkodzeniu uległa lewa część pojazdu, w szczególności zawieszenia, zderzak, dwa reflektory, masa, błotnik, lewy słupek, szyba przednia, nadkole lewe. Powód zgłosił szkodę u pozwanego, który po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym rozliczył ją metodą szkody całkowitej. Pozwany stwierdził, że z uwagi na zakres uszkodzeń pojazdu, jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, gdyż koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu. Ostatecznie pozwany ustalił, iż wartość pojazdu przed szkodą wynosiła 8.300 złotych, wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wynosi 5.347,50 złotych, a odszkodowanie wynosi 2.952,50 złotych ( decyzja z dnia 6 marca 2014 roku i pismo pozwanego - akta szkody nr (...)).

Zgodnie z art. 805. § 1 i § 2 kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Strony łączyła umowa ubezpieczenia Autocasco, na podstawie której powód zobowiązał się zapłacić pozwanemu składkę ubezpieczeniową, a pozwany zobowiązał się do udzielenia powodowi ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie i stanowiących integralną część tej umowy „(...)Ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zgodnie z § 7 „(...)Ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych” zakresem ubezpieczenia Autocasco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego, czyli zdarzenia niezależnego od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu. Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych przewidują ustalenie odszkodowania w dwóch wariantach: w przypadku szkody częściowej i w przypadku szkody całkowitej (§ 17 i 18). Szkoda całkowita występuje wówczas gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania. Koszty naprawy pojazdu ustala się na podstawie kalkulacji sporządzonej przez ubezpieczyciela według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax z zastosowaniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta, stawki za roboczogodzinę ustalona przez ubezpieczyciela w oparciu o ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego, cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax ustalonych według wariantu serwisowego, cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex i Eurotax. W kalkulacji kosztów naprawy pojazdu uwzględnia się tylko uszkodzenia wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu odszkodowania pomniejszoną o wartość pozostałości, przy czym wartość rynkowa pozostałości jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego części.

Spór pomiędzy stronami dotyczył sposobu rozliczenia szkody przyjętej przez pozwanego oraz wysokości odszkodowania. Powód kwestionował zasadność przyjęcia przez pozwanego, iż szkoda miała charakter szkody całkowitej, twierdził także, że pozwany przyjął zaniżoną wartość rynkową pojazdu i zawyżone koszty jego naprawy, co doprowadziło do zaniżenia odszkodowania. Celem ustalenia kosztów naprawy pojazdu, wartości pojazdu na dzień zaistnienia szkody oraz wartości pozostałości oraz na okoliczność ustalenia czy pojazd posiadał uszkodzenia nie związane ze szkodą z dnia 21.12.2013r, czy był poddawany wcześniejszym naprawom, czy pojazd został naprawiony po szkodzie z dnia 21.12.2013r., czy naprawa pojazdu przywróciła jego stan sprzed szkody, jakich części użyto do naprawy pojazdu, jaki był koszt naprawy, jaki jest stan utrzymania pojazdu, wyliczenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą przy zastosowaniu katalogu Eurotax, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny pojazdów maszyn i urządzeń technicznych P. R.. Biegły sądowy ustalił na podstawie dokumentów zawartych w aktach szkody nr (...)zakres uszkodzeń w pojeździe powoda związanych ze zdarzeniem z dnia 21 grudnia 2013 roku. Stwierdził, że pojazd powoda posiadał uszkodzenia sprzed szkody w postaci: uszkodzenia spojlera przedniego zderzaka, uszkodzenia zderzaka przedniego (rysy) i wymontowanego wału napędowego tylnego mostu oraz uszkodzenie zderzaka tylnego, które mogło powstać po szkodzie. Ustalając koszt naprawy pojazdu powoda w systemie Audatex, biegły przyjął konieczność użycia części zamiennych oryginalnych i zastosował stawkę za roboczogodzinę 130 złotych. Przy tych założeniach koszt naprawy pojazdu powoda wyniósł 30.321,09 złotych brutto. Następnie biegły ustalił wartość pojazdu przed szkodą w systemie Eurotax na kwotę 27.600 złotych, zaś wartość pozostałości przy zastosowaniu programu Info- Ekspert na kwotę 11.800 złotych brutto. Wartość szkody wycenił jako różnicę między wartością pojazdu powoda z polisy w kwocie 26.900 złotych, a wartością pozostałości w kwocie 11.800,00 złotych, co dało kwotę 15.100 złotych brutto (opinia – karta 87-105).

Opinia biegłego sądowego P. R.została sporządzona w sposób fachowy, rzetelny, w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe biegłego. Wartość rynkowa pojazdu powoda przed szkodą, wartość rynkowa jego pozostałości oraz koszt naprawy pojazdu zostały ustalone w sposób zgodny z postanowieniami „(...)Ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych”, stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia łączącej strony. Biegły posłużył się systemami Eurtoax i Audatex, uzasadniając za każdym razem swój wybór. Zastrzeżenia zgłoszone przez pełnomocnika pozwanego do opinii biegłego, nie mają znaczenia dla jej oceny, ponieważ biegły ustosunkował się do nich pisemnie rozwiewając wszelkie wątpliwości. Dodać należy, że ustalenia biegłego w zakresie kosztów naprawy pojazdu są zbieżne z ustaleniami dokonanymi przez pozwanego ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego. Ubezpieczyciel ustalił koszt naprawy pojazdu powoda na kwotę 30.685,22 złotych, a więc na kwotę około 300 złotych większą, niż biegły. Podobnie, ustalenia pozwanego ubezpieczyciela odnośnie wartości pojazdu powoda przed szkodą i wartości jego pozostałości po szkodzie nie odbiegają znacząco od ustaleń biegłego. W piśmie z dnia 9 stycznia 2014 pozwany ubezpieczyciel przyjął bowiem w ślad za wyceną techniczną jakiej dokonał, iż wartość pojazdu przed szkodą wynosiła 22.800 złotych, a wartość pozostałości 6.842,50 złotych. Ostateczne przyjęcie przez pozwanego tych wartości na kwoty odpowiednio 8.300 złotych i 5.347,50 złotych, nie znajduje żadnego oparcia nawet w dokumentach zgromadzonych w aktach szkody, gdyż brak tam jakiegokolwiek operatu, który wskazywałby na takie wartości.

Opierając się na opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny pojazdów maszyn i urządzeń technicznych P. R., należało przyjąć, iż szkoda w pojeździe powoda miała charakter szkody całkowitej, gdyż koszty naprawy pojazdu znacznie przekraczały jego wartość. Wysokość szkody wyniosła zatem 15.100 złotych brutto, co czyni powództwo uzasadnionym. Pozwany wypłacił powodowi odszkodowanie w kwocie 2.952,50 złotych, a zatem nie wywiązał się w pełni ze swojego zobowiązania wobec powoda.

Mając na względzie powyższe okoliczności na podstawie art. 805. § 1 i § 2 kodeksu cywilnego należało orzec jak w sentencji wyroku. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i art. 817 § 1 kodeksu cywilnego.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc i § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Burzyńska
Data wytworzenia informacji: