Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 688/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-06-24

Sygn. akt I C 688/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Hajduczenia

Protokolant: Magdalena Kalata

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko E. P.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  Oddala powództwo.

II.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 688/15

UZASADNIENIE

Powód M. P.wystąpił przeciwko E. P.z powództwem, w którym domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B.I Wydziału Cywilny z dnia 11 grudnia 2013 roku, sygn. akt (...)w części dotyczącej punktu VIII przedmiotowego orzeczenia oraz wnosił o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wywodził, że spełnił świadczenie wynikające z pkt. VIII w/w wyroku. tj. w zakresie kwoty 977 złotych zasądzonej na rzecz pozwanej tytułem zwrotu kosztów procesu albowiem w dniu 17 września 2014 roku zapłacił pozwanej na jej konto o nr (...)przelewem tą kwotę. Argumentował, że pomimo regulacji zadłużenia, pozwana E. P.wszczęła w grudniu 2014 roku postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania kwoty kosztów procesu w wysokości 977 złotych oświadczając, że do dnia 11 grudnia 2014 roku nie otrzymała powyższych kosztów od powoda. Powołując się na art. 840§1 pkt 2 k.p.c. powód podkreślał, że egzekucja została wszczęta bezpodstawnie, gdyż zanim doszło do egzekucji zobowiązanie wobec pozwanej wygasło z uwagi na spełnienie świadczenia.

Pozwana E. P.domagała się oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Kwestionowała ażeby w dniu wszczęcia egzekucji w sprawie (...)prowadzonej przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w B. (1) R. J.o zapłatę kwoty 977 złotych tytułem zasądzonych kosztów procesu, zgodnie z tytułem wykonawczym w postaci wyroku Sądu Okręgowego w B.I Wydział Cywilny z dnia 11 grudnia 2013 roku, sygn. akt (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24 października 2014 roku co do pkt VIII, otrzymała od powoda M. P.zwrot zasądzonych kosztów procesu zarówno w formie przelewu lub wpłaty na jej rachunek bankowy. Wywodziła, że powód dokonując w dniu 17 września 2014 roku przelewu kwoty 977 złotych na rachunek bankowy nr (...)nie spełnił swojego zobowiązania albowiem pozwana w tej dacie nie była posiadaczem powyższego rachunku, gdyż dokonała jego zamknięcia 15 maja 2014 roku. Podkreślała, że powód M. P.dokonując przelewu na w/w rachunek działał bez jej wiedzy albowiem powyższy numer rachunku nie był mu wskazany przez pozwaną do spłaty należności z tytułu kosztów procesu, jak również nie został wskazany przez Komornika R. J.w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym (...). Pozwana do wpłaty wyegzekwowanych kwot wskazała komornikowi inny rachunek, w innym banku. Argumentowała także, że powód przed dokonaniem wpłaty nie wnosił, aby wskazała mu numer rachunku bankowego do wpłaty zasądzonych kosztów procesu, zaś zamiast dokonywać wpłaty na poczcie, powód mógł dokonać wpłaty bezpośrednio w Oddziale (...)w S.i wtedy dowiedziałby się, że pozwana nie posiada już rachunku w tym banku. W ocenie pozwanej powód nie dochował należytej staranności przy nieudanej próbie spłaty swojego zobowiązania nie upewniając się czy pozwana posiada przedmiotowy rachunek. Pozwana także nie wskazywała powodowi przedmiotowego rachunku bankowego do spłaty świadczenia, gdyż zlikwidowała go jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego w B.. Do dziś nie otrzymała od pozwanego kwoty 977 złotych.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Poza sporem pozostawało, że Sąd Okręgowy w B.I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 grudnia 2013 roku wydanym w sprawie o sygn. akt (...)w pkt VIII w/w orzeczenia zasądził od M. P.na rzecz E. P.kwotę 977 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok ten w zakresie pkt VIII uprawomocnił się w dniu 25 lipca 2014 roku (k. 123-124, k. 190 akt (...)Sądu Okręgowego w B.).

Bezsporne w sprawie jest także, że w dniu 15 maja 2014 roku pozwana E. P. dokonała zamknięcia posiadanego przez nią rachunku nr (...) w banku (...) S.A. Odział 1 w S.. ( k. 39- zaświadczenie z dnia 12 maja 2015 roku).

Powód M. P. w dniu 17 września 2014 roku dokonał przelewu kwoty 977 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu zasądzonych na rzecz pozwanej w pkt VIII w/w wyroku na konto o nr (...) w banku (...) S.A. Odział 1 w S.. ( k. 8- kserokopia przelewu).

Pozwana nie otrzymała w/w kosztów przelanych przez powoda na konto o nr (...).

Pismem z dnia 11 grudnia 2014 roku pozwana E. P.wystąpiła do Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w B. (1) R. J.z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeciwko M. P.i wniosła o egzekucję kwoty 977 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu zgodnie z pkt. VIII prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B.I Wydział Cywilny z dnia 11 grudnia 2013 roku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24 października 2014 roku. Postępowanie egzekucyjne toczy się za sygnaturą akt (...)i do chwili obecnej nie wyegzekwowano od powoda żadnej kwoty wynikającej z w/w tytułu wykonawczego(...)

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Przyjmuje się, że przez zdarzenie, o którym mowa w wyżej cytowanym przepisie należy rozumieć okoliczności faktyczne, powodujące wygaśnięcie zobowiązania lub niemożność jego egzekwowania. Zdarzeniami niweczącymi prawo lub je ubezwładniającymi są m.in. wykonanie zobowiązanie ( art. 451 k.c. ), świadczenie w miejsce wypełnienia ( art. 453 k.c. ) potrącenie ( art. 498 k.c. ), odnowienie ( art. 506 k.c. ) niemożność świadczenia, za która dłużnik nie odpowiada ( art. 475 k.c. ), wydanie wyroku w procesie petytoryjnym na rzecz pozwanego, w stosunku do którego prowadzi się egzekucję z wyroku posesoryjnego, dobrowolne zwolnienie z długu ( art. 508 k.c. ) przedawnienie ( art. 117 k.c. ), odroczenie świadczenia, przemijająca niemożność wykonania zobowiązania.

Powód podnosił, że spełnił swoje zobowiązanie wynikające z pkt VIII wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 19 czerwca 2013 roku , wpłacając kwotę 977 złotych na rachunek bankowy pozwanej. Przedłożył na tę okoliczność kserokopię potwierdzenia przelewu (k. 8). Pozwana natomiast nie kwestionowała, że powód przelał w/w kwotę na rachunek nr (...)w banku (...) S.A.Odział 1 w S., podnosiła jednakże, że w/w kwoty nie otrzymała albowiem przedmiotowy rachunek został przez nią zamknięty w dniu 15 maja 2014 roku.

W ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie dawał podstaw do przyjęcia, że powód spełnił świadczenie na rzecz pozwanej wynikające z w/w tytułu wykonawczego, a co za tym idzie, że jego zobowiązanie wobec E. P. wygasło.

Takim dowodem nie może być niewątpliwie kserokopia przelewu kwoty 977 złotych na rachunek nr (...)w banku (...) S.A.Odział 1 w S.dokonana przez powoda w dniu 17 września 2014 roku. Podnieść bowiem wymaga, że pozwana negowała fakt otrzymania z w/w banku przedmiotowej kwoty, zaś z przedłożonego przez nią zaświadczenia jednoznacznie wynika, że rachunek, na który powód przelał kwotę kosztów procesu został przez nią zamknięty jeszcze przed dokonaniem przelewu, tj. 15 maja 2014 roku. Powód nie przedstawił też jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, że przelane przez niego środki pieniężne zostały przekazane powódce bądź też, że znajdują się na innym rachunku, do którego pozwana ma dostęp. Bank (...) S.A.z siedzibą w W., zasłaniając się tajemnicą bankową, nie udzielił informacji dotyczącej historii dokonanego przez powoda przelewu kwoty 977 złotych. Zgodzić się należy ze stanowiskiem strony pozwanej, że powód dokonując przelewu na rachunek o nr (...)działał na swoje ryzyko. Powód sam przyznał, że wpłaty dokonał przez wiedzy i uzgodnień z pozwaną. Trudno zatem uznać, że zobowiązanie M. P.wynikające z punktu VIII wyroku Sądu Okręgowego w B.I Wydziału Cywilnego z dnia 19 czerwca 2013 roku o sygn. akt (...)wygasło wskutek jego spełnienia, stąd powództwo na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc i § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu obciążając nimi w całości powoda.

S ę d z i a:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Hajduczenia
Data wytworzenia informacji: