Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 635/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2017-01-16

Sygn. akt: I C 635/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Wencka

Protokolant:

Katarzyna Pawluczuk

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa R. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz małoletniego powoda R. Z. kwotę 10 500 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 listopada 2016 roku do dnia zapłaty.

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Znosi wzajemnie koszty zastępstwa procesowego.

IV.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. Z. kwotę 837,75 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 635/16

UZASADNIENIE

Małoletni powód R. Z. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego – matkę E. Z. (1) wniósł o zasądzenie od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwoty 20.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 listopada 2016 roku do dnia zapłaty oraz poniesionymi kosztami procesu według norm przepisanych. Wskazał, że żądana pozwem kwota stanowi należne mu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, której doznał w wyniku wypadku do którego doszło w trakcie wycieczki zorganizowanej przez Szkołę Podstawową im. J. P. (...) w Ł. prowadzoną przez Gminę B..(k.2-6v.).

Pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o obciążenie powoda kosztami procesu według norm przepisanych. Nie kwestionował swojej odpowiedzialności co do zasady za skutki zdarzenia opisanego w pozwie. Podniósł jednak, że wypłacił poszkodowanemu świadczenie w kwocie 2500 złotych, które jest adekwatne do poniesionej przez powoda szkody i w całości wyczaruje jego uzasadnione roszczenia (k.55-55v.).

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni R. Z. w 2015 roku był uczniem klasy (...) Szkoły Podstawowej im. J. P. (...) w Ł. prowadzonej przez Gminę B.. W dniu 22 czerwca 2015 roku w trakcie wycieczki rowerowej zorganizowanej przez szkołę do miejscowości T. miał miejsce wypadek w którym poszkodowany został dwunastoletni wówczas R. Z.. Uczeń podczas zabawy na trampolinie pośliznął się i upadając na ziemię podparł się lewą ręką, co skutkowało jej złamaniem. Pełniące opiekę nad dziećmi nauczycielki H. Z. i N. S. ułożyły ucznia w bezpiecznej pozycji, wezwały pogotowie ratunkowe i zawiadomiły matkę ucznia ( dowód: protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia numer (...) z dnia 24.06.2015r. k. 14-14v.).

R. Z. pogotowiem ratunkowym został przewieziony na Oddział Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego (...) Szpitala (...) w B.. Stwierdzono złamanie trzonów obu kości przedramienia lewego w 1/3 dalszej. W znieczuleniu ogólnym dożylnym wykonano repozycję złamania i kończynę uruchomiono w gipsie ramiennym oraz podano lek przeciwbólowy – P. (...). Pacjenta wypisano do domu w dniu 23 czerwca 2015 roku w stanie ogólnym dobrym, zalecając temblak oraz kontrolę w (...) za ok. 7 dni celem ewentualnej gipsotomii ( dowód: karta informacyjna leczenia k.15, dokumentacja medyczna k. 68).

Poszkodowany zgodnie z zaleceniami lekarza zgłosił się do (...) gdzie wykonano gipsotomię. W dniach 7 lipca 2015 roku, 15 lipca 2015 roku, 19 lipca 2015 roku, 19 sierpnia 2015 roku, 8 września 2015 roku odbył kolejne wizyty kontrolne. Podczas ostatniej wizyty w dniu 29 września 2015r. pacjentowi zdjęto gips oraz zakończono leczenie ( historia leczenia w (...) k.16-17, wyjaśnienia E. Z. k. 64).

R. Z. w wyniku wypadku do jakiego doszło w dniu 22 czerwca 2015 roku doznał trwałego 6 % uszczerbku na zdrowiu. Po zdjęciu gipsu przez okres pół roku korzystał ze zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego w szkole. Po zakończeniu leczenia nie występują problemy z ruchomością ręki, ani inne powikłania po urazie. Jej sprawność jest zbliżona do sprawności ręki prawej - dominującej. Nie są widoczne niedokształcenia i zaniki mięśniowe. Obecnie odczuwa jednak ból przy zmianach pogody oraz przy wysiłkach sportowych. Dolegliwości o znacznym nasileniu występowały jedynie do czasu repozycji kości. Następnie poszkodowany wymagał wzmożonej opieki osób trzecich przez okres 6 tygodni ok. 1-2 godziny dziennie ( wyjaśnienia E. Z. k. 64, opinia biegłego sądowego z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej k. 80-85).

Gmina B. – prowadząca Szkołę Podstawową im. J. P. (...) w Ł. w dniu powstania szkody związana była z (...) S.A. z siedzibą w Ł. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia nr (...) (okoliczność bezsporna).

Pismem z dnia 19 października 2015 roku poszkodowany zgłosił szkodę Gminie B. (k.18-19), która następnie w dniu 5 listopada 2015 roku przekazała ww. pismo ubezpieczycielowi (k.20).

(...) S.A. z siedzibą w Ł. nie kwestionowało swojej odpowiedzialności co do zasady za skutki zdarzenia z dnia 22 czerwca 2015r. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego decyzją z dnia 7 stycznia 2016 roku przyznało R. Z. zadośćuczynienie w kwocie 2500 złotych (dowód: decyzja z dnia 7.01.2016r. k 21, akta szkody nr (...) k. 61).

Sąd zważył, co następuje:

Powyższych ustaleń faktycznych Sąd dokonał w oparciu o przedłożone przez strony dokumenty, wyjaśnienia matki małoletniego powoda, jak również w oparciu o niekwestionowaną przez strony opinię biegłego sądowego z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej dr n. med. B. A., która również w ocenie Sądu, mając na względzie przepis art. 233 § 1 kpc stanowiła wiarygodny dowód w sprawie. Poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania i stopnień stanowczości wyrażonych przez biegłego wniosków dał bowiem podstawy by przyjąć, że wnioski przyjęte przez biegłego w opinii nie są obarczone błędami lub nieścisłościami i pozwalają na oparcie się o opinię przy rozstrzyganiu sprawy.

Żądanie małoletniego powoda o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę skierowane przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. oparte było na przepisie art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 k.c. W myśl art. 444 § 1 k.c. zd. 1 w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Natomiast w myśl art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pojęcie „,sumy odpowiedniej” ma wprawdzie charakter nieokreślony ustawowo, ale przy jej wymiarze należy brać pod uwagę funkcję kompensacyjną tego świadczenia, która sprowadza się w swej istocie do pieniężnej rekompensaty za cierpienia fizyczne i psychiczne. Nie może ona stanowić zapłaty symbolicznej, ani wygórowanej. Musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość (wyrok SN z dnia 09 marca 1973 roku I CR 55/73 niepublikowane), ale też nie może być nadmierna i wygórowana w stosunku do doznanej krzywdy i powinna być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa (wyrok SN z dnia 02 września 2001 roku, III CKN 427/00 LEX nr 52766). Wysokość zadośćuczynienia ustala się każdorazowo przy uwzględnieniu całokształtu indywidualnych okoliczności wywierających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy. Oznacza to, iż sąd powinien mieć na uwadze nie tylko rodzaj naruszonego dobra, stopień doznanych obrażeń, czas trwania cierpień i rokowania na przyszłość, lecz również indywidualne właściwości i subiektywne odczucia poszkodowanego, jego wiek oraz trwałe następstwa zdarzenia dla zdrowia i egzystencji.

Pomiędzy stronami nie był sporny stan faktyczny dotyczący przebiegu zdarzenia z dnia 22 czerwca 2015 roku oraz odpowiedzialność pozwanego Towarzystwa (...) za skutki zdarzenia. Osią sporu był natomiast rozmiar szkody jakiej doznał małoletni R. Z. wskutek złamania przedramienia lewej ręki, a w związku z tym wysokość należnego mu zadośćuczynienia. W ocenie powoda świadczenie w kwocie 2500 złotych przyznane mu w toku postępowania likwidacyjnego jest nieadekwatne do doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala uznać, że żądanie przedstawiciela ustawowego małoletniego powoda zapłaty dodatkowego zadośćuczynienia jest uzasadnione. Sąd doszedł jednak do wniosku, że stan zdrowia powoda nie uzasadnia zasądzenia na jego rzecz tytułem zadośćuczynienia żądanej w pozwie kwoty 20.000 złotych. Kwota ta jest zdaniem Sadu wygórowana w stosunku do następstw urazu jakiego powód doznał w wyniku wypadku. Biegły sądowy z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej podkreślił, że sprawność ręki jest po zakończeniu leczenia zbliżona do sprawności reki prawej, która u powoda jest ręką dominującą. Brak jest również powikłań, niedokształceń i zaników mięśniowych. Ponadto dolegliwości o znacznym nasileniu trwały jedynie do repozycji złamania. Należy również mieć na uwadze, że powód nie jest obecnie pod opieką specjalistów. Leczenie zostało zakończone w dniu 29 wrzenia 2015 roku i powód jest w stanie wykonywać czynności dnia codziennego. Niemniej jednak zadośćuczynienie przyznane w toku postępowania likwidacyjnego w kwocie 2500 złotych jest nieadekwatne do skutków obrażeń jakich doznał powód. Co stwierdził biegły sądowy powód posiada długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 6%. Rekonwalescencja i konieczność noszenia gipsu przypadła na okres wakacji w których powód jako dziecko nie mógł w pełni uczestniczyć. Należy podkreślić, że ze względu na upalne lato 2015r. noszenie gipsu było w tym okresie szczególnie uciążliwe z uwagi na odparzenia, swędzenie. Ponadto powód potrzebował wzmożonej pomocy osób trzecich przy czynnościach dnia codziennego. Następnie przez okres półroczny nie mógł brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego, co niewątpliwie dla było uciążliwe zarówno fizycznie jak i psychicznie. Jak wskazał biegły następstwem urazu są bóle ręki podczas wysiłków fizycznych, niewątpliwie ograniczające aktywność sportową piętnastoletniego obecnie powoda, a także dokuczliwe bóle podczas zmian pogody. Sąd ustalając więc wysokość należnego R. Z. zadośćuczynienia miał na uwadze zarówno zakres doznanych przez niego cierpień, wysokość uszczerbku na zdrowiu, jak też młody wiek powoda.

W ocenie Sądu zasadne jest przyznanie powodowi kwoty 10.500 złotych tytułem zadośćuczynienia, która to kwota wraz z przyznaną w postępowaniu likwidacyjnym kwotą 2500 złotych będzie stanowić adekwatną rekompensatę, czyli 13 000 zł za doznane przez małoletniego powoda cierpienia.

W konsekwencji Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.500 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w stosunku rocznym liczonymi od dnia 19 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, orzeczonymi na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 817 § 1 kc, oddalając w punkcie II sentencji wyroku żądanie pozwu w pozostałym zakresie.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął w punktach III i IV sentencji postanowienia, na podstawie przepisu art. 100 zd. pierwsze kpc znosząc wzajemnie poniesione przez strony koszty zastępstwa procesowego oraz rozdzielając stosunkowo poniesione w sprawie koszty sądowe. Koszty sądowe w sprawie wyniosły łącznie 1675,60 zł i zostały w całości uiszczone przez powoda. Składała się na nie opłata sądowa od pozwu w kwocie 1000 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego sądowego w kwocie 675,60 zł. Mając więc na uwadze wynik procesu Sąd zasądził od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej na rzecz powoda kwotę 837,75 złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Wencka
Data wytworzenia informacji: